O projektu

Projektový tým se zaměřuje na vývoj pokročilých statistických modelů pro odhady pravděpodobností klimatických extrémů. Jedná se o velmi aktuální téma, mj. v souvislosti se změnou klimatu a zvýšeným výskytem klimatických extrémů ve střední Evropě v uplynulých letech, zejména srážkových extrémů s devastujícími dopady na lidskou společnost. Vývoj statistických modelů pravděpodobností extrémů, které umožňují 1. zahrnutí závislostí na čase a dalších proměnných a 2. využití dostupných dat v prostoru za účelem zpřesnění odhadů v jednotlivých lokalitách nebo sítích uzlových bodů, je jedním z klíčových témat současné klimatologie i statistiky.

Tento mezioborový projekt povede k užšímu navázání výzkumu probíhajícího v ČR na mezinárodní aktivity a špičková zahraniční pracoviště, efektivně propojí vědce pracující v různých oblastech statistiky a klimatologie, a rozšíří povědomí o současném stavu řešení problematiky a možnostech těchto pokročilých metod mezi širší odbornou veřejností i studenty.

Registrační číslo: CZ.1.07./2.3.00/20.0086

Číslo a název prioritní osy: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK

Číslo a název oblasti podpory: IPo- oblast podpory 2.3

Období řešení projektu: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

Řešitel projektu: Technická univerzita v Liberci

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL: prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT ČR

 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz