Cíle projektu

    Prioritou řešitele projektu je posílit rozvoj interdisciplinárního řešitelského týmu KLIMATEXT úzkou spoluprací se zahraničními výzkumnými pracovišti obdobného zaměření, která umožní přípravu a následné řešení společných projektů a společné publikace v prestižních vědeckých časopisech a dále zvýší kvalitu výzkumu v této oblasti v ČR. Dílčí cíle projektu představují:

  • získání zkušeností ze špičkových zahraničních pracovišť a navázání těsnější spolupráce s jejich vědci formou mobilit, stáží a kratších návštěv především na těchto institucích: Královský Nizozemský meteorologický ústav (KNMI); Center of Statistics and Applications, University of Lisbon; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Zaragoza;
  • zvýšení kvality vědecké práce a prezentace získaných výsledků v mezinárodních časopisech;
  • koordinace odborné spolupráce se zahraničními pracovišti formou workshopů a příprava společných projektů vědy a výzkumu;
  • prezentace výsledků vědecké práce týmu na mezinárodních konferencích s možností zde sledovat nové trendy v oblasti výzkumu a navazovat nové mezinárodní kontakty;
  • uspořádání konferencí pro odbornou statistickou a klimatologickou veřejnost: Robust (sekce) v roce 2012 a konference věnovaná metodám odhadu extrémních srážek (s akcentem na problematiku extrémních povodní v povodí řek Nisa a Smědá v Libereckém kraji), pořádána v Hejnicích v roce 2013.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz